THAWJ TSWJ XWM TXHEEJ TXHEEM

Thaum muaj kev txhawj xeeb lossis kev tsis txaus siab txog qhov ua txhaum cai ntawm cov cuab yeej fwm ntiag tug, thov ua daim foos hauv qab no txhawm rau paub qhov tseeb ntawm cov cai raug liam tias tau ua txhaum thiab cov khoom lag luam raug iab liam.